Check here our new CBC Partners website

 
Email: Парола:

Общи граници, общи решения със CBC Partners

CBC Partners означава партньорство за устойчиво развитие в
трансграничната зона Румъния – България за

 
Информация за мрежата CBC Partners

Образование

Намерете съответната информация за всички университети и техните възможности, които имат директна връзка с области от мрежата. Намерете образователни мероприятия, семинари, бизнес и възможности за работа в национални и международни проекти в сътрудничество с институти и университети.

Изследвания

Намерете съответната информация за всички изследователски институции и институции за развитие с техните възможности. Търсете безплатни възможности за стаж или дори за работни места в желаните области. Създаване на партньорства и дори консорциуми между институти и университети с цел достъп до средствата от ЕС.

Бизнес

Преодоляване на пропастта между научните изследвания и бизнеса е от ключово значение, която ви води към успеха. Намерете идеалния партньор като компания, изследователски институти и университети с цел създаване на бъдещи проекти по линия на ЕС. Търсене за най-добрите експерти във вашата област и подобряване на вашия бизнес.

Органи

Намерете цялата необходима информация за всички местни органи за управление в трансграничната зона. Търсете информация за законодателството на ЕС в областта на околната среда, което трябва да се прилага в страната. Научете повече за мониторинга на околната среда, свързан с качеството на почвата, качеството на водата, качеството на въздуха и контрола на шума.

European Funds
European Open Calls, Events, Conferences, Partners, Jobs
European Universities and Research Institutes
CBC Partners
Round Table
CBC Partners
Workshop
Бизнес новини, научни новости и образователни мероприятия в рамките на CBC Partners Network

В процес на изграждане

Competitii deschise

Eveniment Izbiceni

Meeting Bucuresti

Meeting Ruse-Arda

GUIDELINE - Air Quality Assessment Based on Road Traffic Pollutants Dispersion Modelling

A PRACTICAL GUIDELINE FOR CONDUCTING A NOISE CASE STUDY

GUIDELINE - Screw Compressors Testing
Compressors are operating pneumatic machines that increasing the potential energy, the pressure of gas or steam by converting them held to the shaft mechanical energy drive motor. All compressors according to the principle of action, which means according to physical phenomena, which are used to transfer energy to gas can be divided into three groups: 1) volume compressors ( positive displacement compressors); 2) dynamic compressors; 3) thermal compressors. In some types of compressors combinations of several ways to increase the pressure have been used. The volume compressors increase the gas pressure by reducing the volume of closed chambers containing a certain amount of gas, which means definite number of molecules of the gas. Reducing the chamber increases the concentration of molecules in unit volume. The pressure of the ambient gas on the walls according to the laws of kinetic energy of the gas is proportional to the total (aggregate) impact energy of the gas molecules on the wall. Therefore, when reducing the volume and increasing the gas molecules per unit volume increases the number of strokes of molecules per unit area, resulting in increased gas pressure. The process of increasing the pressure in the volume compressors is periodic. It is the first volume of the working chamber to increase and be filled with gas, then reduce, increase gas pressure and tight (compressed) kind to be forced from the compressor. The case study was published in the INCAS BULLETIN - http://bulletin.incas.ro/volume_4__issue_42012.html

Final Round Table - 23 of November 2012 at Angel Kanchev University of Ruse

Семинар на тема Общи граници, общи решения, заедно за нови партньорства

Семинар на тема „Общи граници, общи решения, заедно за нови партньорства” беше проведен на 19 октомври, 2012 г. в Калараш, организиран от Националния научно-изследователски институт по газови турбини COMOTI в рамките на проекта Дейности за подкрепа на създаването на нови научно-изследователски партньорства в транс-граничната зона, за обединяване на бизнеса и научните изследвания, с цел да се осигури достъп до Европейските фондове – SANDI, прилаган в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013, в сътрудничество с Русенския университет „Ангел Кънчев”
Събитието беше открито от г-н Георге Фетеа, научен директор на COMOTI, който подчерта необходимостта да се задълбочава сътрудничеството между двете гранични общности по река Дунав, в областта на проучванията и иновациите. „Науката е една и съща от двете страни на река Дунав”, каза той. Институтът COMOTI желае да разшири научно-изследователската си дейност и заедно с Русенския университет „Ангел Кънчев”, да станат партньори в Европейската Научноизследователска Мрежа.

Президентът на FDCL (Фондация за демокрация, култура и свобода, Калараш), г-н Драгош Сюлеану, специален гост на семинара, поздрави партньорите по SANDI и подчерта, че са нужни повече иновативни компании, за да се капитализират традициите на транс-граничната зона. Необходимо е местните власти да се включат в стимулирането на иновационните дейности.

"Трябва да знаем в кои области имаме нужда от развитие и да използваме нашата национална ДНК, да капитализираме традициите – например бизнес общността в България се интересува от производството на мед. Има традиция в отглеждането и събирането на билки. Следователно, ако хората на бизнеса свържат тези две области с биотехнологиите, това би могло да стане флагмански кораб на пазара.”

Г-жа Виктория Телеаба, технически координатор на проекта SANDI, представи етапа на приложение на проекта и подчерта заслугите и качествата на екипите от румънска и българска страна. Представени бяха подкрепящите дейности до този момент: Кръглата маса в Русенския университет и Караванът, организиран в румънските окръзи Мехединти, Олт, Долж, Телеорман, Джурджу, Калараш и Констанца.
Г-жа Телеаба представи научно-изследователската работа по проекта, разработените научни статии и организираните курсове за магистри и докторанти в двата института: СOMOTI и Русенския университет.
Беше представена партньорската мрежа СВС и уебсайта, разработен в рамките на проекта (www.cbc-partners.ro), като се подчерта грижата да се идентифицират нуждите по места и трудностите при прилагане на специфичното законодателство за опазване на околната среда и по-специално намирането на подходящи партньори за създаване на нови консорциуми и подаването на проекти за набиране на средства и регионално развитие на областта. Трябва да докажем, че можем да допринесем иновационни идеи за широкообхватни Европейски проекти и успешно да ги приложим.

Г-н Сорин Габровеану говори за Европейската мрежа X-Noise, в която COMOTI участва.

Като регионална фокусна точка на Европейската мрежа X-Noise, COMOTI има отговорността в рамките на проекта да идентифицира местни източници за изследвания и експериментиране и да ги привлече и включи в цялостната мрежа X-Noise. Новият партньор от българска страна е Русенския университет „Ангел Кънчев”, който се интегрира в мрежата чрез проекта SANDI.

Г-н Силвиу Емил Йонеску, мениджър на проекта, представи дейността на института COMOTI и участието му в успешни проекти в областта на опазването на околната среда, акустиката, вибрациите и физико-хими1ните изпитания, като под1ерта специфи1ните проу1вания на екипите от SANDI в национални и Европейски проекти.

Г-н Мариан Нитулеску описа подробно изпитанията в областта на винтовите компресори, представяйки разработената тематика и резултатите от казуси в областта на компресорите.

Специфи1ната дейност по производство и изпитване на композитни материали беше представена от Г-жа Ралуца Войку, специалист по материалознание, която подчерта изключителните резултати, постигнатив рамките на Европейския проект OPENAIR, в който COMOTI участва катопартньор.

Г-жа Таня Грозева от Русенския университет представи университетските дейности и у1астието на университета в успешни проекти, а г-н Валери Георгиев, експерт, педставител наобщина Силистра, направи подробна презентация за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийната зависимост на местна почва.

Г-жа Юлияна Дину пожела да предаде израза на подкрепа от страна на Националната агенция за научни изследвания на Румъния (ANCS), за достъп до национални и Европейски фондове за изследвания и иновации.

Поканеният международeн експерт в областта на акустиката и шума, Г-н Нико ван Остен от компанията Анотек, Испания, успя да привлече вниманието с един много интересен материал за изследване на шума на летище нови уреди и софтуерни програми, използвани на Европейско ниво.

Семинарът завърши с постерна сесия и представяне на рекламни материали, както и открита дискусия между поканените гости, за определяне на области от общ интерес и иницииране на нови предложения и проекти.

Събитието беше подкрепено от местна медийна кампания (радио) и беше предавано онлайн на
www.fabricadebani.ro, където все още могат да се видят интервюта с участници в събитието.

Презентации от семинара:


Caravan organized in Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman Counties, between 18-20 September 2012

Caravan organized in Giurgiu, Constanta, Calarasi Counties, between 17 -20 July 2012


CBC Partners © 2012 Трансгранични съвместни партньори. Всички права запазени.
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата Румъния – България Трансгранично сътрудничество 2007 - 2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Този Уеб Сайт не представя непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Авторите на сайта са единствено отговорни за информацията, публикувана на сайта.